JOIN our mailing list: sign to our newsletter and be first to know about sales and new goods

Regulamin

Przez odwiedzenie xiaomiforsale.com, wyrażacie zgodę na to, że będziecie respektowali przepisy prawne Hongkongu, bez względu na zasady konfliktu prawa będziecie się kierowali tymi warunkami i będą się nimi kierowały wszelkie spory jakiegokowiek rodzaju, które by mogły powstać między wami a  xiaomiforsale.com. W ramach zakupu w  xiaomiforsale.com akceptujecie warunki  xiaomiforsale.com.

 

Prawa autorskie i patenty -  uwaga:

Pełna treść tych stronic internetowych, tekst, opracowanie graficzne, logo, ikon, przycisków, obrazków i klipów dźwiękowych, dygitalnego ściągania, kompilacji danych i software, jest majątkiem xiaomiforsale.com lub jego dostawców treści i jest chroniona przez międzynarodowe prawo auroskie i prawo autorskie  Hongkongu. Użycie jakiegokolwiek xiaomiforsale.com znaku towarowego lub znaków towarowych na usługi bez naszej zgody jest surowo zabronione.

 

Część I:

1.  Porozumienie o kupnie naszego towaru

 1. Rynek towarów jest taki, że specyfikacja, opis i cena poszczególnego towaru mogą się zmienić.
 2. Wasze zamówienie nie jest naszą ofertą dla was do zakupu towaru, jego specyfikacji i opisu za podaną cenę.
 3. Tam, gdzie będzie możliwość przyjmowania zamówień na zakupienie towaru,  specyfikacji i opisu towaru za cenę tam podaną e-mailem, w tym wypadku będzie zawarta umowa między wami i nami.
 4. Tam, gdzie nie będzie możliwości zaakceptowania  zamówienia kupna towaru ze specyfikacją i opisem oraz za cenę tam podaną,  poradzimy wam e-mailem i zaproponujemy sprzedaż towaru ze spcyfikacją, opisem i za cenę podaną w e-mailu oraz podamy czas trwania oferty lub ceny.
 5. Możecie przyjąć naszę ofertę  e-mailem w podanym terminie i w tym wypadku zostanie między nami zawarta umowa.

 

2. Dostawa towaru

 1. Cena towaru nie zawiera dostawy towaru.
 2. Koszty na transport i wszelkie ubezpieczenia, które u nas bezpośrednio powstaną, pokrywacie sami i są płatne w dzień do zapłacenia ceny.  
 3. Towar musi być doręczony na wasz adres  a ryzyko przechodzi na was po takim doręczeniu.  
 4. Powinniście sobie uświadomić, że nasz przewoźnik  żąda natychmiastowego powiadomienia, w którym muszą być podane jakiekolwiek straty lub uszkodzenia towaru a wy powinniście towar przeglądnąć zaraz przy przejęciu i niezwłocznie zgłosić  stratę lub udzkodzenie przewoźnikowi.

Część II:

1. Płatność i cena

Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia wam towaru, dopóki za towar nie dotarła płatność w pełnej wysokości.  Płatność jest realizowana po zawarciu umowy kupna między obiema stronami.  Ceny są podane łącznie ze wszystkimi opłatami i podatkami.

Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy Ximox Technology Ltd., RM 1101, San Toi Bldg No.139, Hong Kongu i Klienta (osoba fizyczna lub prawna). Usuwanie i fakturowania usługi są wykonywane przez Mi shop czech and slovak, s. r. o., Fügnerovo náměstí jeden tysięcy osiemset osiem trzecich, Nové Město, 120 00 Praha 2.

2. Dostawa

 1. Będziemy się starali dostarczyć towar jak najszybciej w zakładanym terminie dostawy.  
 2. Jeżeli się nam  nie uda tak uczynić, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia towaru do 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, kiedy było zawarte zamówienie.

3. Wasze prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia  od niżej podanego obowiązuje dla jakiegokolwiek porozumienia  międy wami a nami za wyjątkiem systemu komputerowego.
 2. Możecie odstąpić tak, że nas powiadomicie  niektórym z następujących sposobów:
 • przez zatelefonowanie na  xiaomiforsale.com numery.
 • pocztą elektroniczną na nasz adres poczty elektronicznej  (podano wyżej).

4. Gwarancje i serwis posprzedażowy

 1. Gwarantujemy, że towar będzie odpowiadał podanemu opisowi i specyfikacji.  
 2. Gwarantujemy, że towar będzie miał wymaganą jakość przy dostarczeniu przez naszego przewoźnika.  
 3. Warunki gwarancji któregokolwiek producenta i serwis posprzedażowy będą zawarte w dokumentach towarzyszących towarowi.   
 4. Możemy wam wyświadczyć usługi doradcze zgodnie z niżej podanymi warunkami.  

Część III:

1. Obowiązujące warunki

 1. Te warunki dotyczą  wszystkich umów sprzedaży towaru z naszej strony z wykluczeniem wszystkich pozostałych warunków łącznie z jakimikolwiek  warunkami, które mogą być użyte w jakimkolwiek zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia lub podobnego dokumentu. 
 2. Wszystkie zamówienia towaru są traktowane jako wasza oferta  kupna towaru zgodnie z  niniejszymi warunkami.
 • Przyjęcie dostawy towaru jest traktowane jako dostateczny dowód akceptacji niniejszych warunków.  
 • Jakakolwiek zmiana niniejszych warunków (łącznie z jakimikolwiek specjalnymi warunkami ustalonymi między nami i wami) nie będzie miała zastosowania, jeżeli tak nie zostanie ustalone pisemnie.  

2. Przyjęcie towaru

 1. Zakładamy, że przyjmiecie towar do 3 dni po powiadomieniu o doręczeniu przez  od dostawcy.   

3. Odrzucenie przyjęcia towaru

Jeżeli przyjęliście niektóry z naszych produktów, który nie jest  zgodny z umową, będziecie pomimo tego zobowiązani do zapłacenia pełnej ceny za taki towar a jeżeli nam zwrócicie taki towar na wasz koszt przed dniem, kiedy jest płatna płatność ceny, kwotę wam zwrócimy.

 

4. Zwrot towaru, który jest zgodny z umową

 1. Jeżeli nam zostanie zwrócony towar, który  wam był doręczony zgodnie z umową, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody (zgodnie z naszym postępowaniem akceptacyjnym), nie mamy obowiązku przyjąć go jako zwrócony.    
 2. Jeżeli będziemy skłonni przyjąć taki towar, będziecie zobowiązani do zapłacenia kary magazynowej (15%) z wyfakturowanej kwoty (bez opłaty za transport). Taki towar musi nam być zwrócony przez zapłaconego przewoźnika oraz w oryginalnym opakowaniu.  
 3. Towar, który jest zgodny z umową i jest zwrócony bez naszej uprzedniej zgody, możemy według naszego postanowienia odrzucić, bez tego, żeby w ten sposób zostały naruszone jakiekolwiek prawa.  
 4. Gdy nie podnosząc paczkę z nośnikiem będzie koszt transportu powrotnego do Chin pobrana z kwoty zapłaconej za zlecenia. Cena powrót pakietu wynosi € 93.

 

5. Zmiany w opisie lub specyfikacji

Możemy dostarczyć towar  różniący się od  ustalonego opisu lub specyfikacji, który może być  zgodny ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa i przepisami ustawowymi, lub które nie mają zasadniczego wpływu na jakość lub stosowność towaru do jego celu przeznaczenia.  

 

6. Ograniczenie naszej odpowiedzialności wobec was

 1. Nasza odpowiedzialność wobec was za poruszenie umowy  lub niedbałość (oprócz naszej odpowiedzialności w wypadku śmieci lub poranienia) ograniczy się do ceny towaru łącznie z kosztami, które wam powstały w trakcie  powiadomienia nas i zwrotu towaru do nas.  
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nawiązujące straty, włącznie i bez ograniczenia za szkody spowodowane przez przerwanie waszej działalności gospodarczej, straty informacji w formie elektronicznej  lub szkody fizyczne na majątku  i bezpośrednio czy pośrednio spowodowane jakiekolwiek naruszenie umowy lub z niedbałości  naszej lub jakiegokolwiek pracownika lub przedstawiciela naszej firmy.  
 3. Zalecamy,  żeby było w ramach właściwej praktyki gospodarczej utrzymywane ubezpieczenie  i żebyście utrzymywali systemy zapasowe i w systemach zapasowych utrzymywali wasze informacje elektroniczne.

7. Wybór prawa i jurysdykcja

 1. Umowa niniejsza kieruje się prawem Hongkongu
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają wyłącznej prawomocy sądów w Hongkongu.
 3. Jeżeli którakolwiek część niniejszych warunków jest niedogodna, musi być stwierdzone, że jest bezprawna i musi to mieć wpływ na ważność lub wymagalność pozostałych warunków.

 

Jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie opłaty wynikające w celu dotarcia do kraju.

 


FAQ

If you seek help with shopping or choosing the right phone, do not hesitate to contact our support. To help you with the most common questions, we wrote answers for frequently asked questions.

Did you not found your question? Check whole FAQ.

Social networks

Join our community on social networks and get fresh news about our sales, vouchers and new product in stock.

© 2015 - 2016 xiaomiforsale, All rights reserved